Regulamin Biegu

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Trochę nieaktualny, ale poprawki w toku  ;-) ;-) ;-)

Zapraszam TUTAJ

Przeczytaj poniższy regulamin. Zwróć uwagę na załącznik nr 1 specjalnie przygotowany dla uczestników Mistrzostw.

Jeśli masz biegających kumpli, a przede wszystkim kumpelki, to stwórzcie drużynę i przyjedźcie razem.

Dokładne informacje w załączniku nr 2.

 

 

                                                                                    REGULAMIN

                                                                       VI Bieg STO-nogi Milanówek

                                                                                      10.06.2018 

 

 

I  CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 3. Integracja środowiska biegowego na Mazowszu.
 4. Bieg ma charakter non-profit

 

II  ORGANIZATOR

 1. Organizatorem biegu jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 STO w Milanówku
 2. Współorganizatorami są: Milanowskie Centrum Kultury w Milanówku oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 w Milanówku

 

III  TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 10.06.2018 r. w Milanówku.
 2. Długość trasy wynosi: 10 000 m (nawierzchnia asfaltowa) w trzech pętlach po 3.33 km. Trasa będzie poprowadzona ulicami: Mickiewicza, Starodęby, Królowej Jadwigi, Spacerowa, Wojska Polskiego, Podgórna, Tadeusza Kościuszki. Trasa posiada atest PZLA
 3. Zawody sędziowane będą przez sędziów PZLA. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zwrotnych firmy STS Timing.
 4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godzinę 30 minut. Po tym czasie zawodnicy są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy.
 6. Szczegółowy opis miejsca imprezy znajduje się na stronie internetowej sto-nogi.pl.

 

IV  HARMONOGRAM ZAWODÓW

 1. 9:00 otwarcie biura zawodów – park Starodęby przy ul. Mickiewicza.
 2. 11:00 Start biegu na 10 km – ul. Mickiewicza obok budynku Urzędu Miejskiego.
 3. 30 Start Mili Milanowskiej – link do imprezy organizowanej przez MCK znajduje się na stronie www organizatora.
 4. 13:15 dekoracja w parku Starodęby.
 5. 14:30 zamknięcie biura zawodów i zakończenie imprezy.

 

 

 

 V  UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zapisanie się na listę startową, wniesienie opłaty, oraz weryfikacja i odebranie pakietu startowego w Biurze Zawodów.
 2. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 10.06.2018 r. ukończą 13 lat (tj. urodzone przed 10.06.2005 r.) i dokonają pełnej rejestracji do biegu.
 3. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów w formie Oświadczenia. Oświadczenie takie należy złożyć w momencie weryfikacji zawodnika. Oświadczenie dostępne jest na stronie sto-nogi.pl lub w biurze zawodów.

 

VI  ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia online przyjmowane będą od 15.02.2018 r. do 01.06.2018 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://sts-timing.pl/   
 2. Aby dokonać wstępnej rejestracji należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy online umieszczony na stronie, oraz uiścić opłatę startową (patrz punkt VII – Opłaty).
 3. Imię i nazwisko uczestnika, który dokonał pełnej rejestracji zostanie umieszczone na liście startowej opublikowanej na stronie sto-nogi.pl i http://sts-timing.pl/
 4. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 01.06.2018 r. Po tym terminie zgłoszenia i dokonywanie opłat będą możliwe wyłącznie w dniu Biegu, w biurze zawodów, w miarę dostępności miejsc.
 5. UWAGA! W biegu obowiązuje limit 500 uczestników, przy czym o umieszczeniu na liście startowej decyduje kolejność dokonywania opłat startowych. Zapisy zostaną zawieszone po osiągnięciu limitu 470 uczestników. Decyduje data wpłacenia opłaty startowej. Pula dodatkowych miejsc do dyspozycji organizatora wynosi 30.
 6. Zapisy mogą zostać wznowione po weryfikacji opłat i uprzednim komunikacie Organizatorów na stronie sto-nogi.pl
 7. Zwalniane miejsca w wyniku zdarzeń losowych pozostają do dyspozycji organizatora.
 8. Osoby nie dysponujące dostępem do internetu proszone są o kontakt osobisty lub listowny z organizatorami Biegu – sekretariat Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Milanówku, ul. Herberta 41 (dawniej Fiderkiewicza ), 05-822 Milanówek.

 

VII  OPŁATY

 1. Każdy uczestnik VI-go Biegu STO-nogi Milanówek ponosi koszty opłaty startowej.
 2. Dla osób poniżej 18 roku życia do dnia 01.06.2018 r. (koniec zapisów Online) opłata startowa wynosi 30 zł.

        Dla osób pełnoletnich opłata startowa wynosi:

        - 55 zł do dnia 18.05.2018 r.

        - 65 zł do dnia 01.06.2018 r.

 1. Osoby, które nie zgłoszą swojego udziału w biegu do 01.06.2018 r. poprzez formularz zgłoszeniowy, będą mogły dokonać rejestracji 10.06.2018 r. w Biurze Zawodów (tylko w miarę dostępności miejsc) w godzinach 9.00-10.30. W tym przypadku opłata startowa wynosi dla wszystkich 70 zł.
 2. Opłatę startową należy wpłacić on-line poprzez formularz zgłoszeniowy http://sts-timing.pl/ .
 3. Organizator nie odpowiada za zaginięcie opłat.
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 5. W ramach opłaty organizator zapewnia: napoje na trasie i mecie, pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny oraz pamiątkę - niespodziankę.
 6. Opłata uiszczona przez zawodników przeznaczona będzie również na ufundowanie medali i posiłku regeneracyjnego dla dzieci i młodzieży startującej w Mili Milanowskiej.

 

VIII WERYFIKACJA

 1. Weryfikacja i odbiór numeru startowego są możliwe tylko w biurze zawodów:

      - 06-08.06.2018 r. (środa-piątek) w budynku SLO Nr 5 w Milanówku przy ul. Herberta 41 ( dawniej Fiderkiewicza )

         w godzinach 10.00-16.00

       - 09.06.2018 r. (sobota) w budynku SLO Nr 5 w Milanówku przy ul. Herberta 41 ( dawniej Fiderkiewicza )

         w godzinach 16.00-20.00

       - 10.06.2018 r. (niedziela) w namiocie biura zawodów w parku Starodęby przy ul. Mickiewicza ( dawniej Mickiewicza )

         w godzinach 9.00-10.30.

                                Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Formularz oświadczenia dostępny będzie w Biurze Zawodów. Oświadczenie dostępne jest również na stronie sto-nogi.pl

IX  KLASYFIKACJE

     1. Podczas VI-go Biegu STO-nogi prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Klasyfikacje wiekowe: Mężczyźni:
 3. Klasyfikacja Najszybszy Mieszkaniec Milanówka – wszystkie osoby zameldowane na terenie miasta, oddzielnie kobiety i mężczyźni
 4. Klasyfikacja osób poruszających się na wózkach ( załącznik nr 3 )

     2. Dodatkowo przeprowadzone zostaną:

 1. Mistrzostwa Świata Geografów w biegu ulicznym na 10 km
 2. Mistrzostwa Polski Pilotów i Personelu Pokładowego w biegu ulicznym na 10 km ( załącznik nr 1 ).
 3. Otwarte Drużynowe Mistrzostwa STO-nogi ( załącznik nr 2 )

 

 X  NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą VI Bieg STO-nogi Milanówek, otrzymują na mecie pamiątkowe medale, wodę oraz posiłek regeneracyjny.
 2. Zdobywcy miejsc I – III, w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary, upominek oraz nagrody pieniężne:

          I miejsce 1000 pln

          II miejsce 500 pln

          III miejsce 250 pln

 1. Nagroda specjalna w wysokości 500 pln przewidziana jest dla zawodnika i zawodniczki, który poprawi rekord trasy wynoszący obecnie dla mężczyzn - 00:29:51 (Michał Kaczmarek – 28.04.2013 r.) i dla kobiet - 00:35:57 (Izabela Parszczyńska 19.04.2015 r.)
 2. W pozostałych kategoriach tylko zdobywcy miejsc I otrzymują puchar i upominek.
 3. Zdobywcy I – III miejsca w klasyfikacji Najszybszy Mieszkaniec Milanówka otrzymują puchary.

 

XI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik VI-go Biegu STO-nogi Milanówek ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu  i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe, otrzymane w pakiecie startowym, przypięte z przodu okrycia wierzchniego uczestnika. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
 3. Warunkiem sklasyfikowania jest przebiegnięcie trasy z chipem przytwierdzonym do buta, oraz jego zwrot po przekroczeniu linii mety. Nieoddanie chipa będzie skutkowało dyskwalifikacją.
 4. Ze względów bezpieczeństwa w zawodach nie mogą uczestniczyć zawodnicy ze zwierzętami.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie VI-go Biegu STO-nogi Milanówek.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania Imprezy.
 7. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z depozytu i szatni w namiotach ustawionych w parku Starodęby. Ze względu na warunki polowe organizatorzy proszą o niepozostawianie w depozycie cennych rzeczy lub gotówki. Nie ma możliwości skorzystania z prysznica.
 8. Istnieje możliwość skorzystania z darmowego noclegu. Konieczny jest uprzedni kontakt z organizatorem do dnia 05.06.2018r. – milanowek@sto-nogi.pl
 9. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wizerunku, klubu i kategorii wiekowej uczestnika biegu w związku z udziałem w imprezie sportowo-rekreacyjnej VI Bieg STO-nogi Milanówek organizowanym przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 STO w Milanówku, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym biegu i jego wynikach, oraz w celach promocyjno-informacyjnych.
 10. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 11. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 12. Ubezpieczenie NW uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
 13. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

     Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

 

 

 

 Załącznik nr 1

do Regulaminu VI-go Biegu STO-nogi Milanówek

Mistrzostwa Polski Pilotów i Personelu Pokładowego w biegu ulicznym na 10 km

 

 1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają uprawnienia do pilotowania, bądź pracy na  pokładach statków powietrznych.
 2. Klasyfikacja przeprowadzona zostanie osobno dla kobiet i mężczyzn.
 3. Zdobywcy miejsc I - III otrzymają puchary.
 4. Udział w zawodach należy potwierdzić zaznaczając odpowiednie miejsce na formularzu zgłoszeniowym VI-go Biegu STO-nogi na stronie http://sts-timing.pl/ 
 5. W celu weryfikacji każdy nowy uczestnik Mistrzostw proszony jest o przesłanie skanu swojego uprawnienia ( licencja, świadectwo, lub zaświadczenie) na adres mistrzostwapilotow@gmail.com do dnia 01.06.2018r., lub przedstawić je w biurze  zawodów podczas weryfikacji ogólnej. Zawodnicy, którzy nie spełnią tego warunku nie będą klasyfikowani w Mistrzostwach.
 6. Zawodników Mistrzostw obowiązuje regulamin VI-go Biegu STO-nogi.
 7. Wszystkie informacje na temat Mistrzostw zamieszczone będą na stronie www.sto-nogi.pl/piloci.

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu VI-go Biegu STO-nogi Milanówek

Otwarte Drużynowe Mistrzostwa STO-nogi Milanówek

 1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje,          inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem.
 2. Drużyna składa się z co najmniej 4 osób w tym minimum jednej kobiety.
 3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin VI-go Biegu STO-nogi. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
 4. Zdobywcy miejsc I-III klasyfikacji drużynowej otrzymają pamiątkowy puchar
 5. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:

          - zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji drużynowej

          -  decyduje o składzie drużyny

          - występuje w imieniu drużyny

          - kontaktuje się z organizatorami VI-go Biegu STO-nogi

 1. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.
 2. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska, oraz daty urodzenia) na adres maria.bocewicz@sts-timing.pl Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 06.06.2018r. Po tym terminie jakiekolwiek zmiany w składach drużyn, ani nowe zgłoszenia nie będą możliwe.
 3. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.
 4. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decydują czasy najlepszych zawodników w drużynie.

 

 Załącznik nr 3

do Regulaminu VI-go Biegu STO-nogi Milanówek

Zasady uczestnictwa zawodników na wózkach.

 1. Do uczestnictwa w zawodach dopuszczeni są tylko zawodnicy poruszający się na wózkach aktywnych z    napędem bezpośrednim.
 2. Organizatorzy nie dopuszczają startu zawodników poruszających się na wózkach typu handbike i/oraz sportowych typu rim-push.
 3. Podczas VI-go Biegu STO-nogi zostanie przeprowadzona klasyfikacje osób poruszających się na wózkach: generalna kobiet i mężczyzn.
 4. Zdobywcy miejsc I-III klasyfikacji osób poruszających się na wózkach otrzymają pamiątkowy dyplom oraz upominek.
 5. Limit zawodników startujących na wózkach wynosi 10 osób.
 6. Zawodnicy poruszający się na wózkach są zwolnieni z opłaty startowej.
 7. Zawodników poruszających się na wózkach obowiązuje Regulamin VI-go Biegu STO-nogi Milanówek.
 8. Zawodnicy na wózkach nie biorą udziału w innych klasyfikacjach Biegu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-30
Data publikacji:2016-09-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Jerzy Stypa
Liczba odwiedzin:2074